Află mai multe

Despre cum să câștigi un scaun auto

Află cum poți câștiga un scaun auto pentru copilul tău

Descarcă aplicația în perioada 18 februarie - 7 aprilie și poți câștiga, prin tragere la sorți, un scaun auto potrivit pentru copilul tău.

Vezi mai jos regulamentul concursului

REGULAMENT CONCURS ”CÂȘTIGĂ UN SCAUN AUTO POTRIVIT PENTRU COPILUL TĂU”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

1.1. Concursul  ”CÂȘTIGĂ UN SCAUN AUTO POTRIVIT PENTRU COPILUL TĂU” este organizat și desfășurat de Fundația Crucea Albă, înființată în baza OG 26/2000, având sediul social în Str. Parângului Nr. 43 Sector 1, București, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr.  4238/B/2012, cod unic de înregistrare  30475079.2, denumită în continuare Organizator.

1.2. Concursul se va derula în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, ai cărui termeni și condiții sunt obligatorii pentru toți participanții.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau prelungi desfășurarea Concursului, urmând ca astfel de modificări să fie făcute printr-un Act adițional și să intre în vigoare numai după aducerea lor la cunoștința publicului prin afișare pe conturile de social media.

1.4. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți Participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Concursului și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu toate modificările și completările ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Decizia de participare la Concurs conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), aparține fiecărui participant în parte, care prin înscriere își asumă în mod neechivoc respectarea tuturor prevederilor Regulamentului și a condițiilor de participare și derulare, care sunt obligatorii pentru toți participanții.Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant.

2. DURATA CONCURSULUI

2.1. Concursul se desfășoară în perioada 18 februarie - 7 aprilie 2023, pe tot teritoriul României.

2.2. Fundația Crucea Albă își rezervă dreptul de a decide unilateral și în orice moment modificarea duratei Concursului, decizia urmând a fi comunicată tuturor participanților.

3. DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1. La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice cu vârsta peste 18 ani. Concursul se desfășoară pe teritoriul României.

3.2. Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului, ai societăților din grupul  Organizatorului, soțul/soția și nici rudele de gradul I și II ale persoanelor menționate anterior. În cazul în care, în cadrul tragerii la sorți se vor extrage aceste persoane, rezultatele vor fi declarate invalide.

3.4. În Concurs nu vor fi înscrise persoanele care transmit Organizatorului un mesaj prin care arată ca nu mai doresc sa participe la adresa de e-mail a Organizatorului: office@cruceaalba.ro.

3.5. Pentru înscrierea validă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 3 de mai mai sus;Participantul trebuie să descarce aplicația Child Car Safety App din oricare dintre magazinele online de aplicații (App Store sau Google Play), să o instaleze pe dispozitivul mobil și să o personalizeze cu datele de identificare ale copilului;  Participantul trebuie să se înscrie la concurs prin accesarea invitației de participare la concurs primită în aplicația Child Car Safety App, după configurarea acesteia și completarea datelor de identificare (nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon);Participantul trebuie să se informeze în prealabil și în detaliu cu privire la oricare dintre termenii și condițiile privind desfășurarea Concursului, conform prezentului Regulament.Un Participant unic este identificat pe baza datelor de identificare furnizate cu ocazia înscrierii în concurs.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Fiecare persoana participantă care respecta condițiile impuse de Organizator,   va trebui să se înscrie în concurs prin link-ul special creat în acest sens furnizând următoarele informații: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon. Persoanele astfel înscrise vor intra în tragerea la sorți pentru premiile indicate la Capitolul 5 al prezentului regulament.

4.2. Fiecare participant se poate înregistra o singură dată în concurs prin metoda menționată mai sus, prin intermediul unui singur cont, pentru profilul personalizat pentru un singur copil.

4.3. Premiul va fi acordat în urma unei trageri la sorți efectuate prin intermediul unei platforme de extragere aleatorie la data de 14 aprilie 2023.

4.4. Câștigătorul va fi anunțat de către organizator public pe Facebook dar și prin e-mail/telefon, în termen de 2 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți prin care acesta a fost desemnat câștigător, prin print screen-uri cu numele câștigătorului..

4.5. Premiul trebuie revendicat de câștigătorul anunțat în termen de 3-5 zile de la momentul comunicării menționate anterior. În caz contrar sau în cazul în care câștigătorul desemnat nu poate fi contactat, acesta va fi invalidat.

4.6. Premiul va fi ales personal de către persoana câștigătoare, de la partenerul comercial, în conformitate cu datele de identificare ale copilului pentru care a fost creat profilul în aplicație.

4.7. În situația în care în aplicație sunt create profiluri pentru mai mulți copii, persoana câștigătoare va alege premiul pentru unul singur dintre aceștia.

4.8. Valoarea premiului nu poate depăși suma de 2000 (douămii) lei.

4.9. În cazul în care câștigătorul nu se poate deplasa la sediul partenerului comercial pentru a-și alege și revendica premiul, i se va pune la dispoziție o listă de variante de scaune auto potrivite pentru copilul pentru care a fost creată aplicația și își va alege dintre acestea. În această situație, premiul va fi expediat prin curier la adresa menționată de câștigător. Taxele de transport vor fi suportate de organizatorul concursului.

5.  PREMIILE CONCURSULUI Concursul constă în acordarea următorului premiu, achiziționat din fondurile proprii ale Organizatorului:

5.1.  un scaun auto potrivit vârstei, înălțimii și greutății copilului pentru care a fost creat profil în aplicația Child Car Safety App.

5.2. Câștigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte bunuri și nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor premiului oferit de către Organizator.

6. PROTECȚIA ÎN CAZUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL  Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și, după caz, în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile în acest domeniu.

6.1. Date privind operatorul de date cu caracter personal  În vederea desfășurării Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de către operatorul: de Fundația Crucea Albă, în calitate de organizator al concursului.

6.2. Scopul prelucrării Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrate de către Operator, în vederea:  organizării și desfășurării Concursului;

6.3.Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfășurarea Concursului Pentru înscrierea și derularea concursului, inclusiv pentru contactarea participanților în legătură cu prezenta campanie, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:  nume, prenume email număr de telefon.

6.4.Temeiul legal al prelucrării  Temeiul legal al prelucrării este interesul legitim al operatorului de a încuraja descărcarea, instalarea și personalizarea aplicației gratuite Child Car Safety App.

6.5.Destinatarii datelor cu caracter personal  Pentru extragerea câștigătorului se utilizează o aplicație de extragere aleatorie a câștigătorului.

6.6.Drepturile participanților față de prelucrarea datelor cu caracter personal  Organizatorul garantează participanților exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

7. ÎNCETAREA CONCURSULUI Prezentul Concurs va putea înceta înainte de termenul prevăzut în regulament și în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natură a face imposibilă desfășurarea Concursului sau dacă Organizatorul decide acest fapt, comunicând public respectiva modificare a Regulamentului. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că au fost încălcate condițiile prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage premiul acordat.

8. LITIGII  Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

9. DISPOZIȚII FINALE Participarea la acest Concurs implică obligativitatea participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament. 

Proiect realizat de

Cu sprijinul